ETR

dokumenty do pobrania

REGULAMIN

Regulamin organizacji widowni w Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii Poznańskiej.

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony  w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, wykonawców, organizatora, w związku z epidemią SARS-COVID 19, z uwzględnieniem zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 czerwca 2020 roku i bezwzględnie obowiązuje wszystkich uczestników koncertów, w Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii Poznańskiej.

 1. Wejście do budynku Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii możliwe jest od ul. Wieniawskiego. Przy wejściu odbywa się bezdotykowa kontrola karnetów, biletów, zaproszeń oraz dezynfekcja dłoni. Po wejściu należy udać się w miejsce wskazane przez osobę z obsługi widowni Filharmonii, która kieruje do odpowiednich wejść (balkon, parter).
 2. Procedura wpuszczania uczestników koncertu do budynku Auli UAM rozpoczyna się na godzinę przed koncertem i kończy się na 15 minut przed rozpoczęciem koncertu. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na koncert, a należność za bilet nie podlega zwrotowi.
 3. Na terenie Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii trzeba zachować  obowiązujący w danym czasie dystans społeczny (odległość pomiędzy osobami), zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
 4. Obowiązkowe jest zakrywanie w Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii ust i nosa.
 5. Do budynku Auli UAM nie mają wstępu osoby chore na COVID-19, lub podlegające kwarantannie. Wejście na koncert, możliwe jest po złożeniu przez każdego uczestnika koncertu oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego uczestnika koncertu na widownię. Formularze oświadczenia dostępne są na stronie www Filharmonii Poznańskiej i u pracowników obsługi widowni Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie.
 6. Udostępniona  dla uczestników koncertów jest jedynie połowa Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii – co dwa miejsca w każdym rzędzie, z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej.
 7. Dopuszcza się zajmowanie dwóch sąsiadujących ze sobą miejsc dla następujących osób:
 • rodzic z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
 • opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 1. Osoby, które nie przestrzegają któregokolwiek z ww. postanowień regulaminu nie zostaną wpuszczone na widownię. Uczestnicy koncertu są zobowiązani bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Filharmonii.
 2. Wszystkie osoby z obsługi koncertów pracują w przyłbicach lub maseczkach.
 3. Uczestnictwo w koncercie jest równoznaczne z akceptacją ww. Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 4. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Filharmonii Poznańskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku i obowiązuje od dnia wprowadzenia do odwołania.
 5. Uczestnik koncertu jest zobowiązany wskazać swoje dane teleadresowe w związku z Sars-COVID 19 i dokonać ich aktualizacji w przypadku zmian. 
 6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, Filharmonia Poznańska wdraża rozwiązania informatyczne w postaci bezdotykowych czytników. W zakresie korzystania i obsługi w/w elementów uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją i stosować do poleceń obsługi. Warunkiem wstępu na koncert do Auli UAM jest posiadanie przez uczestnika ważnego biletu lub  imiennej karty magnetycznej, dokonanie autoryzacji wymaganych oświadczeń odnośnie stanu zdrowia i potwierdzenia wstępu.

regulamin do pobrania

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie uczestnika koncertów organizowanych przez Filharmonię Poznańska

W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne własne i wszystkich uczestników koncertów organizowanych przez Filharmonię Poznańską oświadczam że:

 • zgodnie z moją najlepszą wiedzą w ciągu ostatnich 14 dni przed datą podpisania niniejszego oświadczenia, nie miałem/am kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2, chorymi na COVID-19 ani inną grypopodobną infekcję układu oddechowego;
 • nie jestem objęty/a kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym;
 • nie występują u mnie objawy infekcji dróg oddechowych, podobne do grypy, w tym
  w szczególności w chwili podpisania niniejszego oświadczenia: podwyższona temperatura ciała, bóle mięśniowe, duszność i/lub kaszel, zaburzenia węchu i smaku.

oświadczenie do pobrania