ETR

deklaracja dostępności

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filharmonii Poznańskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2-11-2007
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27-03-2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • materiały wideo nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  • na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i grafiki, do których nie dodano opisów alternatywnych.

Data sporządzenia: 2024-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego. Osobą kontaktową jest: Małgorzata Kierzyńska, e-mail: sekretariat@filharmoniapoznanska.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. +48 61 852 47 08.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

RODO – Filharmonia Poznańska
RODO – Klauzula informacyjna UAM dla osób składających wniosek o zapewnienie dostępności.


Dostępność architektoniczna
Salą koncertową Filharmonii Poznańskiej jest Aula Uniwersytecka należąca do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filharmonia Poznańska nie ma wpływu na rozwiązania architektoniczne w tym budynku ani na zastosowane w nim ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

Opis dotyczący dostępności do budynku znajduje się w linku  sala koncertowa – Collegium Minus UAM