ETR

Ryszard Daniel Golianek

Ryszard Daniel Golianek

Muzykolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studiował muzykologię na UAM w Poznaniu (1983-88) oraz wiolonczelę na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1984-89). W roku 1993 obronił pracę doktorską Dramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza (opublikowaną w wersji książkowej pod tym samym tytułem w roku 1995); promotorem pracy była prof. dr hab. Zofia Helman z Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 roku opublikował książkę Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, zgłoszoną jako praca habilitacyjna na UAM (kolokwium habilitacyjne w 2000 roku). Od 1999 roku pracuje dodatkowo w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

W latach 1999-2002 zrealizował projekt badawczy KBN Twórczość muzyczna Juliusza Zarębskiego, którego efektem stała się m. in. publikacja dwujęzycznego (po polsku i angielsku) katalogu dzieł kompozytora (Dzieła muzyczne Juliusza Zarębskiego. Chronologiczny katalog tematyczny / The Musical Works of Juliusz Zarębski. Chronological Thematic Catalogue. Poznań 2002), a ostatnio książkowa monografia kompozytora (Juliusz Zarębski. Człowiek – muzyka – kultura. Kraków 2004); obecnie przygotowuje do druku odnalezione w Weimarze kompozycje Zarębskiego.

Jego zainteresowania badawcze ogniskują się głównie wokół historii i estetyki muzyki XIX i XX wieku. Jest autorem około sześćdziesięciu artykułów naukowych z zakresu muzykologii (także w językach angielskim, niemieckim i włoskim), opublikowanych w krajowych i zagranicznych periodykach muzykologicznych i pracach zbiorowych. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Zajmował się również krytyką muzyczną, publikując recenzje koncertów i płyt na łamach Ruchu Muzycznego, Studia oraz Magazynu Muzycznego Klasyka.