ETR

Konstanty Andrzej KULKA

Konstanty Andrzej KULKA

violin

Jest zali czany do grona naj wy bit niej szych skrzyp ków swo jego poko le nia. Drogę do kariery otworzyło mu wygranie Międzynarodowego Konkursu Radiowego ARD w Monachium w 1966 roku. Od tamtego czasu dał ponad 1500 kon cer tów i recitali na obu pół ku lach. W jego ogrom nym reper tu arze ważne miej sce zaj muje muzyka współ cze sna — jest zna ko mi tym inter pre ta to rem m.in. Kon certu skrzyp co wego Krzysztofa Pen de rec kiego, który wyko ny wał wie lo krot nie z róż nymi orkie strami pod dyrek cją kompozytora.
Arty sta ma na kon cie niezliczone nagra nia – np. płyta z II Kon certem skrzyp co wym Karola Szy ma now skiego dla EMI została w 1981 roku nagro dzona Grand Prix du Disque.